Защита на данните

Употребата на публикуваните в сайта материали в други сайтове и от други лица е СТРОГО ЗАБРАНЕНО!

 

Съдържанието на сайта, което включва файлове, база данни, продукти, съдържание  е защитено!

ПОДРЕЖДАНЕТО,подбора на цялата информация на сайта www.automotorparts.bg  - собственост на АУТО МОТОР ПАРТС ГРУП ООД е изпълнена от нас и ще предприемем незабавни мерки , за да защитим правото си на тази база, включително и в съда ! Взели сме мерки и юристите /адвокатите/ на фирмата ще предприемат всички нужни и законови средства за да се запазят правата ни .Базата данни се СЛЕДИ НЕПРЕСТАННО В РЕАЛНО ВРЕМЕ с цел да се установи веднага намеса или копиране, както и да се установи кой от кого плагиатства / копира/. Базата данни е публично достъпна за клиентите ни с цел да бъдат улеснени и не е предназначена да се ползва с търговски цели.

 

Съгласно чл. 11 ЗАВСП -авторското право върху база данни принадлежи на лицето, което е изпълнило подбора и начина на подреждане, както и данни, информация и материали!

Това е регламентирано и в Европейското законодателство в областта на авторските права и свързаните с тях права се вписва в рамката от правила, създадени от Световната организация за интелектуална собственост (СОИС).

Няма да се поколебаем да си търсиме правата и по съдебен път, като трябва да се има в предвид, че ВСИЧКИ РАЗХОДИ ПО ЕВЕНТУАЛНО ДЕЛО ЩЕ СЕ ЗАПЛАТЯТ ОТ ЗАГУБИЛАТА СТРАНА, а доказването чрез експертиза много лесно ще се установи, кой, кога и от кого е копирал !!!