Лични данни

АУТО МОТОР ПАРТС ГРУП ООД   със седалище и адрес на управление: гр. София р-н  Възраждане ул. „Антим  1” No 61, регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията на Република България с ЕИК 204050045  защитава всички обработвани данни, считайки ги за строго конфиденциални и ги третира в съответствие с приложимото законодателство за защита на личните данни. Сигурността на вашите лични данни е приоритет за АУТО МОТОР ПАРТС ГРУП ООД   . АУТО МОТОР ПАРТС ГРУП ООД    е администратор на вашите лични данни  /С УДОСТОВЕРЕНИЕ НОМЕР 433686   от  07.12.2017г./ по смисъла на Общия регламент за защита на лични данни (Регламент (EС) 2016/679), т.е. АУТО МОТОР ПАРТС ГРУП ООД   събира, съхранява и използва  и обработва  вашите лични данни за целите на извършването на своите бизнес дейности (конкретните цели, за които се извършва обработка на личните данни са представени по-долу). Настоящата Политика за защита на личните данни се отнася за  обработката на лични данни, извършвана от АУТО МОТОР ПАРТС ГРУП ООД   по време на използването от ваша страна на настоящия сайт на АУТО МОТОР ПАРТС ГРУП ООД  ,  обработката на лични данни, извършвана от АУТО МОТОР ПАРТС ГРУП ООД   по време на изпълнението на договори с клиенти и бизнес партньори .

ЦЕЛИ

Изпълнение на договор  : по-конкретно, изпълнение на договори за сътрудничество с бизнес партньори, договори за продажба с клиенти и т.н.

Изпълнение на законови задължения  : по-конкретно, задължения, произтичащи от счетоводни и данъчни закони, например прехвърляне на лични данни към финансови органи или в случаите, когато това е приложимо, към други публични власти в съответствие с приложимото законодателство.

Изпращане на търговски съобщения и офериране на продукти и услуги (АУТО МОТОР ПАРТС ГРУП ООД    може да изпраща търговски съобщения и да предлага продукти и услуги посредством електронната поща, чрез SMS-и или телефонни обаждания, както и да използва услуги за доставки по пощата)

В рамките на  АУТО МОТОР ПАРТС ГРУП ООД    вашите лични данни са достъпни само за оторизирани служители или за обработващи лични данни лица, ангажирани от  АУТО МОТОР ПАРТС ГРУП ООД    по силата на договор или за други администратори. При всички случаи достъпът е само до степента, необходима за изпълнението на конкретните цели на обработката на данни и на базата на съответните законови права за обработката на лични данни.

В определените съгласно закона случаи,  АУТО МОТОР ПАРТС ГРУП ООД     има право, а в дадени случаи – и задължение, да прехвърля някои лични данни в съответствие с приложимите закони, например за изпълнение на закон или разпореждания на други обществени органи.

Ние обработваме и съхраняваме вашите лични данни в продължение на такъв период, който е необходим за гарантирането на всички права и задължения, произтичащи от приложимото договорно взаимоотношение и за периода, за който АУТО МОТОР ПАРТС ГРУП ООД     е задължено, в качеството си на администратор на лични данни, да съхранява личните данни в съответствие с общите задължителни законови разпоредби или съгласно предоставеното от вас съгласие относно обработката на личните данни. В останалите  случаи времето за обработка се определя от целите на обработката, която трябва да е разумно обоснована и да съответства на законодателството за защита на личните данни.

“Бисквитките” са малки по размер файлове във вашия браузър, които съхраняват и получават идентификатори и друга информация за компютрите, телефоните и другите устройства, с които осъществявате достъп до нашия сайт, които ни помагат да предоставяме, защитаваме и подобряваме нашите услуги. Използването на “бисквитки” ни дава възможност да ви предлагаме услуги и продукти, които съответстват най-добре на вашите нужди и интереси. “Бисквитките” ни дават възможност да записваме информация за посещенията ви на нашия Уебсайт и по този начин да правим вашето следващо посещение по-лесно и по-бързо. По-конкретно “бисквитките”:

 Съдействат за ефективно навигиране в сайта, за персонализацията, запазването на предпочитанията, както и за повишаване на общото ниво на удовлетвореност на потребителите от сайта;

 Осигуряват възможност за определяне дали даден потребител е посещавал  сайта и преди или е нов посетител;  

 Съдействат за визуализацията на реклами, съответстващи на интересите на конкретния потребител в сайта. Когато вие посещавате нашия  сайт,  АУТО МОТОР ПАРТС ГРУП ООД      използва “бисквитки” най-често за целите на персонализиране на съдържанието, анонимни статистики за трафика, подбор на подходящи реклами и осигуряване на безопасно влизане в акаунта.

В качеството си на субект на лични данни - физическо лице, вие имате посочените подолу права, произтичащи по закон, които можете да упражнявате по всяко време. Това са правата  да осъществявате достъп до личните си данни,   да коригирате неточни или грешни лични данни,   вашите лични да бъдат изтрити, в случай че вече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по някакъв начин,   за ограничаване на обработката на вашите лични данни,   за преносимост на данните, и   за подаване на възражение срещу обработката на вашите лични данни, освен когато съществуват сериозни легитимни основания за обработката, които надделяват над интересите или правата и свободите на засегнатото лице, поконкретно, ако има основания за принудително изпълнение на правни искове.

Ако считате, че  ,  АУТО МОТОР ПАРТС ГРУП ООД       обработва ваши лични данни, които са неточни или неверни, вие имате право да поискате корекция.  ,  АУТО МОТОР ПАРТС ГРУП ООД         ще направи корекцията без излишно забавяне, като се вземат предвид техническите възможности.

В случай че поискате заличаване, АУТО МОТОР ПАРТС ГРУП ООД    ще изтрие вашите лични данни ако:  те вече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин,  обработката им е незаконна,   вие сте възразили срещу обработката и няма легитимни основания за обработката, или  АУТО МОТОР ПАРТС ГРУП ООД     упражнява законово задължение.

Вие имате право да подадете възражение срещу обработката на личните данни, които се обработват с цел изпълнение на задача с обществена полза или в изпълнение на искане от страна на публични власти, или за целите на защитата на легитимните интереси на  АУТО МОТОР ПАРТС ГРУП ООД     . В случай че АУТО МОТОР ПАРТС ГРУП ООД     не успее да докаже, че съществува сериозно легитимно основание за обработката, което надделява над вашите интереси или права и свободи, АУТО МОТОР ПАРТС ГРУП ООД       ще прекрати обработката на базата на вашето възражение без излишно забавяне. Във връзка с упражняването на вашите права, може да се свържете с нас по пощата с писмо, изпратено до регистрирания адрес на седалището на  АУТО МОТОР ПАРТС ГРУП ООД     или чрез изпращане на имейл на адрес:  auto.motor.parts@abv.bg  . АУТО МОТОР ПАРТС ГРУП ООД        си запазва правото да верифицира самоличността на подателя на иска във връзка с посочените права. Настоящата Политика за защита на личните данни влиза в сила от  01.05.2018 г.