Общи Условия


Добре дошли в сайта на АУТО МОТОР ПАРТС ГРУП ООД

В работата си  АУТО МОТОР ПАРТС ГРУП ООД се стреми изцяло да бъде в услуга на своите клиенти, като им осигурява висококачествени стоки и услуги в съответствие с най-високите световни стандарти. При възникнали спорове или недоразумения между АУТО МОТОР ПАРТС  ГРУП ООД и негови клиенти, АУТО МОТОР ПАРТС ГРУП ООД поема ангажимента първо да потърси директно взаимноприемливо решение. При отказ на една от страните за приемане на взаимноприемливо решение, ще влязат в сила следните права и задължения на страните.

 

Общи условия
Когато посещавате, разглеждате или използвате този сайт, Вие заявявате, че разбирате и приемате посочените в същия права и задължения като правен еквивалент на подписан между страните писмен договор и приемате, и се съгласявате да изпълнявате условията по този договор. АУТО МОТОР ПАРТС ГРУП ООД  си запазва правото да променя тези условия по всяко време и по всякакъв повод и ако Вие продължавате да използвате този сайт след подобна промяна това ще се счита за съгласие и приемане на променените условия и съдържание на този договор.

 

Сигурност
АУТО МОТОР ПАРТС ГРУП ООД Ви гарантира, че Вашата лична информация, подадена в процеса на покупката ще бъде надеждно защитена. По никакъв повод и под никакъв предлог ние няма да продадем или предоставим Вашата лична информация на трета страна. Ние се задължаваме да използваме тази информация само в процеса на осъществяване и изпълнение на поръчката Ви, както и при нужда от помощ при бъдещи Ваши поръчки. По подразбиране някои оторизирани трети страни, които участват в разплащанията, доставката и други дейности свързани с изпълненията на вашите поръчки имат достъп до части от нашата база данни, които са свързани с изпълнението на техните задължения.

 

Лични данни 
“Ауто Мотор Партс ГРУП ООД ”  защитава личните данни на Клиента, станали известни при попълване на електронната форма за извършване на заявление за покупка, като това задължение отпада в случай, че Клиентът е предоставил неверни данни. 
При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия, “Ауто Мотор Партс ГРУП ООД”  може да използва личните данни на Клиента единствено и само за целите, предвидени в договора. 
Ауто Мотор Партс ГРУП ООД ”   има право да използва информацията за предлагане на стоки и/или услуги на Клиента, за промоции, изпращане на поздравления, организиране на томболи, запитвания, за статистически и всякакви други законосъобразни цели, освен в случай на изрично несъгласие на същия, изпратено на следния e-mail адрес: auto.motor.parts@abv.bg
Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави. 

 

Разкриване на информацията 
“Ауто Мотор Партс ГРУП ООД ”  се задължава да не разкрива никакви лични данни за Клиента на трети лица - държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато: 
е получил изричното писмено съгласие на Клиента; 
информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация; 
“Ауто Мотор Партс ГРУП ООД ”  е длъжен да предостави информацията по силата на закона. 

 

Авторски права
Освен ако не е изрично упоменато, цялото съдържание на този сайт, включително текста , графиките, снимките и запазените знаци са собственост на АУТО МОТОР ПАРТС ГРУП ООД , на доставчиците му или на производителите на съответните стоки и продукти и са защитени от международните закони за защита на авторските права.

 

Отказ от права
Стремежът на  АУТО МОТОР ПАРТС ГРУП ООД  е да доставя на своите клиенти най-новите стоки и най-актуалната информация свързана с тях. Цялата информация, свързана със стоките и услугите, предлагани на този сайт се съгласува предварително с производителите и доставчиците на съответните стоки и услуги и се контролира ежедневно и независимо, както от тях, така и от администраторите на сайта. Въпреки това информация свързана с характеристики на дадени стоки и услуги на този сайт може да съдържа известни неточности, правописни или типографски грешки както и остарели данни.  АУТО МОТОР ПАРТС ГРУП ООД си запазва правото да променя или подменя всяка информация, материали, продукти или услуги, описани в този сайт по всяко време и по всякакъв повод.  АУТО МОТОР ПАРТС  ГРУП ООД не носи отговорност и няма да уважи искове, основани на типографски или ценови грешки, допуснати в този сайт.  АУТО МОТОР ПАРТС ГРУП ООД  си запазва правото да отказва поръчки по всяко време, включително поръчки, които съдържат неверни цени или невярно описание на продукта; поръчки, за които  АУТО МОТОР ПАРТС ГРУП ООД  има съмнения, че са в нарушение на действуващите закони и поръчки, които  фирмата счита, че са в ущърб на неговите или на собственика му интереси. АУТО МОТОР ПАРТС ГРУП ООД  си запазва правото да ограничава доставката на броя на продуктите или броя на поръчките от едно лице извършени чрез този сайт.

 

Отговорности
Всички стоки, закупени от сайта на  АУТО МОТОР ПАРТС ГРУП ООД , се изпращат с куриерски служби. За всяка загуба или нарушение целостта на стоката по време на доставката е отговорна единствено куриерската служба. С подписването на разписката за приемане на стоката, Вие потвърждавате, че сте получили стоката във вид, количество и качество, което отговаря на поръчката Ви към  АУТО МОТОР ПАРТС ГРУП ООД .

“Ауто Мотор Партс ГРУП ООД ”  не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които “Ауто Мотор Партс ГРУП ООД ”  не е предвидил и не е бил длъжен да предвиди – вкл., случаи на случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на “Ауто Мотор Партс ГРУП ООД ”. 

 

Гаранционни условия

Фирма “Ауто Мотор Партс ГРУП ООД ”  предлага гаранционен документ на своите клиенти за дадена закупена стока, ако такъв документ е осигурен от производителя на стоката.

В документа са описани: 
- адрес и телефон на оторизираните сервизи на закупената стока
- гаранционните условия на съответните сервизни центрове или производители 
- гаранционен срок на закупената стока.

 

Ограничения за гаранцията

Гаранцията отпада в случай на повреди, които са причинени от : лош транспорт, съхранение, неправилна експлоатация или опит за ремонт от страна на Клиента. 

 

Връщане и замени
Всички продукти които получавате, могат да бъдат върнати в 7 дневен срок от датата на закупуване при положение, че са изпълнени следните условия:
o    Продукта е в оригиналното си състояние и с всички съпътстващи документи.
o    Ако е туба с масло, добавка, антифриз и др. течности, опаковката и не е нарушена.
o    Продукта не е поставян на автомобил, няма липсващи части от него или следи от монтаж, масло и др.

 

Предложения
АУТО МОТОР ПАРТС ГРУП ООД приветствува всякакви коментари относно Вашия опит при разглеждането и пазаруването от неговия сайт, както и Ваши предложения относно подобряването на съдържанието, конструкцията или други елементи на сайта. Всякакви коментари, идеи и предложения относно съдържанието, програмирането или каквото и да е, отнасящо се до този сайт ще бъдат считани като собственост на  АУТО МОТОР ПАРТС ГРУП ООД и същата ще има правото да използува, разпространява, да развива и продава такива идеи и предложения без изричното съгласие на техния автор - във всякакъв вид, форма и технология позната сега или в бъдеще и приносителят се отказва от всякакви искове за права върху тези идеи и предложения сега и за в бъдеще.

 

Законодателство
Този сайт е създаден и се контролира от фирма АУТО МОТОР ПАРТС ГРУП ООД , регистрирана по законите на Република България. Законодателството на Република България ще се прилага при спазването на тези права и задължения. Всички възникнали спорове по действието на този договор и произтичащите от него права и задължения ще се отнасят и решават от съд в Република България, и всички страни се съгласяват изрично, че приемат юрисдикцията на този съд.

 

Спорове

Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, включително спорове, породени или отнасящи се до тълкуването му, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния съд по регистрация на “Ауто Мотор Партс ГРУП ООД ”, съобразно българското законодателство. 


Цялостно съгласие
Тези права и задължения, заедно със самостоятелно поетите задължения на АУТО МОТОР ПАРТС ГРУП ООД  по гаранциите, изпращането, политиката на сигурност и други подобни задължения, поети от нас в този сайт съставят цялостното споразумение между Вас и АУТО МОТОР ПАРТС ГРУП ООД  .